ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΑΑΣ


ΙΣΤΟΡΙΚΟ της ΕΑΑΣ

                                                             

Η ΕΑΑΣ ιδρύθηκε το 1938 με τον Αναγκαστικό Νόμο 1284 με τον τίτλο “Ένωσις Ελλήνων
Αποστράτων” και μετείχαν σ'αυτή όλοι οι Απόστρατοι των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο ΑΝ 1284
ετροποποιήθη με τον ΝΔ 1171/72, κοινός στις τρεις (3) Ενώσεις Στρατού Ναυτικού. Οι
Απόστρατοι του Ναυτικού και της Αεροπορίας ανεξαρτητοποιήθησαν από 1938-1972. Οι Σκοποί
της ΕΑΑΣ είναι οι εξής:
α) Η επιμέλεια των συμφερόντων των μελών αυτής
β) Η παρακολούθηση των υποθέσεων των εν ταις επαρχίες μελών της
γ) Η ίδρυση ιδίου Ταμείου προς ενίσχυση των εχόντων ανάγκη μελών της
δ) Η ανύψωση της θέσεως των Αποστράτων Αξκών στην Κοινωνία
ε) Η σύσφιξη των δεσμών συναδελφικότητος των ε.α. μελών μας
στ) Η διατήρηση των καλών σχέσεων με τους ε.ε. Συναδέλφους
Η ΕΑΑΣ αποτελεί ΝΠΔΔ και εποπτεύεται από το ΥΠΕΘΑ διά του Α/ΓΕΣ.
Η ΕΑΑΣ διοικείται από 11μελές ΔΣ που η θητεία του είναι 3ετής. Προσεχείς εκλογές τον Ιαν.
2005.
Η σύνθεση του ΔΣ έχει ως εξής:
α) Πρόεδρος ΔΣ
β) Αντιπρόεδρος ΔΣ
γ) Διευθύνων Σύμβουλος, ένας εκ των 10 μελών του ΔΣ, εξαιρείται ο Πρόεδρος.
δ) Δύο (2) Μέλη της πρώην Χωρ/κής.
ε) Πέντε (5) Μέλη του Στρατού εκ των οποίων:
- Ένα (1) Μέλος του Δικαστικού Σώματος
–Ένα (1) Μέλος του Οικονομικού, που εξελέγη με μυστική ψηφοφορία Διευθύνων Σύμβουλος.
Τα Μέλη της ΕΑΑΣ από Ανθστή έως και Στρατηγό του Στρατού και της πρώην Χωρ/κής,
aνέρχονται σε 32451 με 31/12/2002 και ως εξής:
α) Στρατός: 11.761
β) Ορφ.Οικογ.: _6.487
Σύνολο: 18.248
γ) Πρ.Χωρ/κή: 10.248
δ) Ορφ.Οικογ.: _3.694
Σύνολο: 14.203
Γενικό Σύνολο: 32.451
ε) Ποσοστά: Στρατός: 56,3% / πρώην Χωρ/κή: 43,7%
Για την υποβοήθηση του έργου του ΔΣ προβλέπεται ανάλογο προσωπικό το οποίο όμως με τις
ισχύουσες διατάξεις των Νόμων δεν έτυχον εγκρίσεως προσλήψεως και συμπλήρωσης των 10
προβλεπομένων θέσεων.
Η ΕΑΑΣ είναι οργανωμένη σε:
α) Γραμματεία
β) Γραμματεία ΔΣ
γ) Διαχείριση Χρηματικού
δ) Διαχείριση Υλικού
ε) Ελεγκτή Δαπανών
Η ΕΑΑΣ έχει ιδρύσει 44 Παρ/τα Πανελλαδικά και επειδή δεν ενεκρίθη μέχρι τούδε η εκλογή των3-5 μελών (αναλόγως της δυνάμεως των Παρ/των) των Τοπικών Συμβουλίων, διορίζονται αυτά από το Αιρετό ΔΣ της ΕΑΑΣ για περίοδο 3 ετών και αναλόγως της Δυνάμεως των μελών μας στο εν λόγω Παρ/μα.
Η προσφορά των Υπηρεσιών των Μελών ΔΣ και Τοπικών Συμβουλίων είναι αμισθί

Δεν υπάρχουν σχόλια: